Hop til indhold

Både PPR-ledere og dagtilbudschefer har over de seneste tre år oplevet en stigning i antallet af henvendelser om børn i mistrivsel fra kommunens dagtilbud. Det konkluderer en ny undersøgelse, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemført i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Samarbejdet med dagtilbud udgør en væsentlig del af PPR’s arbejde, viser undersøgelsen. Samtidig viser den også, at behovet for samarbejde mellem PPR og dagtilbud er stigende. Knap 9 ud af 10 PPR-ledere oplever, at der er kommet et større behov for udredninger, supervision og sparring om specifikke børn i dagtilbuddene. Blandt dagtilbudscheferne oplever knap 8 ud af 10 den samme udvikling.

Undersøgelsen viser også, at der er stor variation i, hvordan kommunerne bruger Pædagogisk Psykologisk Vurderinger (PPV’er), og hvor ofte de bruger dem til at vurdere, om et barn har brug for støtte.

Øget efterspørgsel efter PPV’er

PPR-lederne og dagtilbudscheferne vurderer, at der både er sket en stigning i antallet af henvendelser fra forældre, som ønsker støtte til deres børn, og at der er øget efterspørgsel efter udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk Vurderinger (PPV).

”Jeg ønsker, at vi sætter ind tidligere med støtte, så vi kan undgå, at det ender med alvorlig mistrivsel. Vi har allerede fra i år prioriteret flere ressourcer til blandt andet at styrke det pædagogiske arbejde i vuggestuer og børnehaver. Og beløbet vil stige yderligere næste år. Jeg kan derudover læse, at der er behov for at gøre reglerne omkring pædagogisk-psykologisk rådgivning mere tydelige for kommunerne. Det vil ministeriet nu gå i gang med,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.

Kommunerne vægter et tæt kendskab mellem PPR og dagtilbud højt

Undersøgelsen viser også, at kommunerne allerede i dag vægter et tæt kendskab mellem PPR og dagtilbuddene højt. Et stort flertal af dagtilbudscheferne angiver i undersøgelsen, at de arbejder systematisk med at skabe et tæt kendskab mellem PPR og det pædagogiske personale i dagtilbuddene.

Undersøgelsen peger endvidere på, at størstedelen af kommunerne har en målsætning om, at PPR skal have fokus på at skabe inkluderende børnefællesskaber i stedet for fokus på det enkelte barn. Mange kommuner har dog udfordringer med at realisere målsætningen.

Tydeliggørelse af regler på området og pulje til flere hænder i PPR

I forlængelse af undersøgelsens resultater om, at der er stor variation i, hvordan kommunerne bruger Pædagogisk Psykologisk Vurderinger (PPV’er) vil ministeriet sætte et arbejde i gang med henblik på at tydeliggøre reglerne. Det skal blandt andet præciseres, hvornår der skal udarbejdes en pædagogisk psykologisk vurdering af børn i dagtilbudsalderen, og at PPR kan yde rådgivning og vejledning i forhold til at styrke arbejdet med børnefællesskaber i dagtilbuddene.

Med finansloven for 2024 har regeringen og aftalepartierne besluttet at afsætte en pulje til flere hænder i PPR til at understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde og skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og grundskolen. Der afsættes 50 millioner kroner i 2024 og 80 millioner kroner årligt i 2025-2027 til formålet.

Midlerne udmøntes til de cirka 10 procent af kommunerne, der har størst behov for flere hænder. Der er endnu ikke taget stilling til den konkrete udmøntning af midlerne.

Det fremgår af folkeskoleudspillet Frihed og fordybelse, at regeringen på baggrund af drøftelserne om en styrkelse af PPR vil igangsætte et arbejde med at etablere en psykologfaglig overbygningsuddannelse for lærere og pædagoger.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført fra den 20. november til den 4. december 2023 som en spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbudschefer og PPR-ledere i danske kommuner og er repræsentativ på kommuneniveau. Undersøgelsen er besvaret af henholdsvis 77 PPR-ledere og 62 dagtilbudschefer i kommunerne. Undersøgelsen er gennemført med henblik på at få indsigt i samarbejdet mellem PPR og dagtilbud.

Læs undersøgelsen af PPR's samarbejde med dagtilbud (pdf)